Nummerplade
Varenummer75 1152
LEVERANDØR NR.1152
EAN3266720011529

Bardahl Diesel Stabilisator 500 Ml.

Varenummer: 75 1152
Mærke: Bardahl
På lager: 18
DKK 212,99
Bestil om senest
og få ordren sendt idag.
Sikkerhed
EAN3266720011529
UN1993

Bardahl Diesel Stabilisator 500 ml. 

Undgå at tømme tanken til vintersæsonen.

Forbedrer kvaliteten af brændstoffet.

Forhindrer tilstopning og beskytter indsprøjtningssystemet. Reducerer forbruget af brændstof, sort røg og holder brændstofsystemet rent. Eliminerer vandet i brændstoffet og holder det i topform. Tilsættes dieselen, inden temperaturen er under 5° C.

Kan bruges med alle typer dieselmotorer (TDI, HDI osv. )

1 dunk rækker til 500 ltr. diesel

Produktnavn: DIESEL TREATMENT

Oplysningsskema

Sikkerhedsdatablad

Varenummer: 75 1152

Dato: 2024-05-31

Signalord: Fare

Faresætninger: H226 Brandfarlig væske og damp. H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. H312 + H332 Farlig ved hudkontakt eller indånding. H315 Forårsager hudirritation. H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. H335 Kan forårsage irritation af luftvejene. H373 Kan forårsage organskader (nyrer) ved længerevarende eller gentagen eksponering (ved indtagelse) H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. EUH 044 Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

Klassificering: Flam. Liq. 3; H226; Acute Tox. 4; H312; Acute Tox. 4; H332; Skin Irrit. 2; H315; Eye Irrit. 2; H319; STOT SE 3; H335; STOT RE 2; H373; Asp. Tox. 1; H304; Aquatic Chronic 2; H411